ispacer.pl iSpacer.pl ? Strona G?ówna

ispacer.pl
Title: iSpacer.pl ? Strona G?ówna
Keywords: ispacer
Description: ispacer
ispacer.pl is ranked 22854089 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,876. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. ispacer.pl has 43% seo score.

ispacer.pl Information

Website / Domain: ispacer.pl
Website IP Address: 89.161.212.105
Domain DNS Server: dns.home.pl,dns3.home.pl,dns2.home.pl

ispacer.pl Rank

Alexa Rank: 22854089
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ispacer.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,876
Daily Revenue: $10
Monthly Revenue $318
Yearly Revenue: $3,876
Daily Unique Visitors 977
Monthly Unique Visitors: 29,310
Yearly Unique Visitors: 356,605

ispacer.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 01 Aug 2016 06:16:15 GMT
Server IdeaWebServer/v0.80

ispacer.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
ispacer 20 2.87%

ispacer.pl Traffic Sources Chart

ispacer.pl Similar Website

Domain Site Title

ispacer.pl Alexa Rank History Chart

ispacer.pl aleax

ispacer.pl Html To Plain Text

iSpacer.pl ? Strona G?ówna INJECTION Strona G?ówna iSpacer to sposób promocji atrakcyjnych miejsc i obiektów z u?yciem nowoczesnych, interaktywnych technologii wizualizacji w Internecie. Umo?liwia on skuteczn? prezentacj? ich walorów mieszkańcom, turystom, czy klientom. iSpacer daje mo?liwo?? poznania niezwyk?ych zak?tków Polski na stronach internetowych gmin, miast czy powiatów. Osoby odwiedzaj?ce strony internetowe ró?nych miejscowo?ci to potencjalni tury?ci i klienci, którzy planuj? weekendowe wyjazdy czy rodzinny urlop lub poszukuj? interesuj?cych terenów inwestycyjnych. iSpacer zapewni im niezapomniane wra?enia wizualne, w realistyczny sposób odwzorowuj?c rzeczywiste miejsca, które odwiedzaj?cy odkrywaj? przemieszczaj?c si? po planie Spaceru. iSpacer stanowi du?y krok dla marketingu internetowego, promocji i technik prezentacyjnych. Ten rodzaj wirtualnej wycieczki, pozwala odby? niezwyk?y spacer po dowolnym wybranym przez Państwa miejscu, które przedstawione jest przy pomocy po??czonych ze sob? fotograficznych panoram. Ka?da panorama mo?e prezentowa? dowolnie wybrany przez Państwa obszar, czy wn?trze budynku. Wszystko to mo?na pokaza? przy pomocy iSpaceru, a umieszczenie go na stronach Internetowych pozwala pokaza? prezentowane miejsca ka?dej zainteresowanej osobie. Spacer mo?e prezentowa? atrakcje kulturalne, krajobrazowe, kulinarne; lokalne i regionalne bran?e gospodarcze; produkty lokalne, a tak?e np. tereny inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów: wycieczka ulicami Państwa miejscowo?ci, iSpacer po miejskim parku lub arboretum, widok rozci?gaj?cy si? z wie?y s?ynnego ko?cio?a, panoramiczny przewodnik po Urz?dzie Gminy, panoramiczny przewodnik po zabytkowym ko?ciele, panoramiczny przewodnik po hotelu lub salonie sprzeda?y, wystawy produktów regionalnych, lokalne targi produktów rolnych i przetwórczych – jarmarki, unikatowe r?kodzie?o lub specjalistyczne us?ugi dla potencjalnych klientów, turystyka uzdrowiskowa i targi zdrowia, obiekty inwestycyjne, nieruchomo?ci, sprzeda? atrakcyjnych gruntów, i wiele innych Państwa pomys?ów. Doskona?a forma promocji Podstawow? korzy?ci? wynikaj?c? z zamieszczenia iSpaceru na stronach Internetowych jest osi?gni?cie wy?mienitego efektu promocyjnego. iSpacer to skuteczna promocja walorów turystycznych Gminy i podmiotów gospodarczych na jej obszarze. Si?a oddzia?ywania obrazu Przekaz wizualny, obraz niesie du?o wi?cej informacji ni? jakakolwiek inna forma komunikacji. Po??czenie obrazu, d?wi?ku i g?osu lektora z ma??, pomocnicz? mapk? wirtualnego spaceru, pozwoli odkry? szybko rosn?cej liczbie u?ytkowników Internetu Państwa atrakcje turystyczne. Ró?norodno?? form prezentacji iSpaceru Najcz??ciej iSpacery prezentowane s? na stronach internetowych. Mo?liwe jest równie? nagrywanie ich na p?ytach CD lub DVD i w tej postaci iSpacery staj? si? doskona?ym prezentem dla Go?ci lub multimedialnym za??cznikiem do materia?ów promocyjnych drukowanych na papierze. Podstawow? korzy?ci? wynikaj?c? z zamieszczenia iSpaceru na stronach Internetowych jest osi?gni?cie wy?mienitego efektu promocyjnego. iSpacer to skuteczna promocja walorów turystycznych Gminy i podmiotów gospodarczych na jej obszarze oraz interaktywna prezentacja jej atrakcyjno?ci inwestycyjnej. Taka marketingowa promocja to realny wp?yw na rozwój lokalnej koniunktury gospodarczej. iSpacer mo?na wykorzysta? wsz?dzie tam, gdzie istnieje potrzeba pe?nego zaprezentowania dowolnego miejsca, wn?trza interesuj?cej budowli lub lokalnych us?ug, produktów, jarmarków. Wirtualne zwiedzanie wyj?tkowych miejsc, unikatowych lokalnych produktów i sezonowych imprez to mo?liwo?? zach?cenia turystów i potencjalnych klientów do udzia?u w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i poznania zabytków ogrodów, parków, ró?nego rodzaju obiektów, atrakcyjnych hoteli, restauracji, pensjonatów, a tak?e domów weselnych, dla tych którzy planuj? uroczysto?ci rodzinne z dala od miejskiego zgie?ku. Przekaz wizualny, obraz niesie du?o wi?cej informacji ni? jakakolwiek inna forma komunikacji. Wyobra?my sobie wi?c obraz w po??czeniu z d?wi?kiem i g?osem lektora oraz ma??, pomocnicz? mapk? wirtualnego spaceru, która pozwala odkry? szybko rosn?cej liczbie u?ytkowników Internetu Państwa atrakcje turystyczne, produkty, us?ugi, obiekty inwestycyjne oraz zach?ci? do skorzystania z nich lub bli?szego poznania. Multimedialno?? iSpaceru wzmacnia i tak du?? si?? oddzia?ywania obrazu na ogl?daj?ce go osoby. iSpacer umo?liwia równie? uzupe?nienie panoram krótkimi opisami i zdj?ciami z interesuj?cych miejsc. Najcz??ciej iSpacery prezentowane s? na stronach internetowych. Mo?liwe jest równie? nagrywanie ich na p?ytach CD lub DVD i w tej postaci iSpacery staj? si? doskona?ym prezentem dla Go?ci lub multimedialnym za??cznikiem do materia?ów promocyjnych drukowanych na papierze. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? i kontaktu. INJECTION Copyright ? 2010 by iSpacer.pl. Wszelkie Prawa Zastrze?one.design: digital-photography.pl Strona G?ówna| O Nas| Oferta| Referencje| Produkty| Kontakt

ispacer.pl Whois

Domain Name: ISPACER.PL